ท่ารำ - คลิปการแข่งขันเส้นทางเทควันโด.สู่เส้นทางการศึกษา

นักกีฬาเทควันโด โควต้ามหาวิทยาลัยนพรัตน์ สุขประเสริฐ (หญิง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชัชวาล ขาวละออ (แม็กช์) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

พงศ์ชนก กันกลับ (วิว) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ณัฐยา แสงศศิธร (ปุ๋ย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กัญญารัตน์ มธุรการ (อีฟ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ฐิติชญา เด็ดแก้ว (นิมฟ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประภาภรณ์ แสงนรินทร์ (นุ้ย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณัฐพงษ์ เทวะเวชพงษ์ (อ๊อฟ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธนาวุฒิ กลิ่นขจร (อาร์ม) มหาวิทยาลัยปทุมธานี

กิตติโชติ อมรากุล (กอล์ฟ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง-โควต้านักกีฬา


ยุวดี แสงนรินทร์ (แนน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พัชระ สมจริง (เอก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ

เอกสิทธิ (เอก) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

อริทัศน์ วงศ์สาพล (หนึ่ง) มหาวิทยาลัยรังสิต

วาสนา ขาวสำอางค์ (หญิง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ณัฐวุฒิ เตชะจุฑาศรี (บิว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(บี) มหาวิทยาลัยรังสิต

(ป๊อป) แสงนรินทร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

(บิว) มหาวิทยาลัยรังสิต

กรมิษฐ์ หาญปราบ (ทัวร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


กันตพล จอมคำสิงห์ (กัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธนิต คำผ่อง (โอ) มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อิศรพงศ์ ลีนุกูล (โก๋น) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

จิรวัฒน์ ลือชารักษ์ (เอก) มหาวิทยาลัยรังสิต

ณัฐวุฒิ ตันติจิตรอารีย์ (ติม) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


วสวรรธก์ วงศ์แสงจันทร์ (กาย)

นิโลบล ลีนุกูล (กิฟท์) มหาวิทยาลัยรังสิต

นวพร ทาดี (มิ้นท์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อมรรัตน์ สุขประเสริฐ (ส้ม) มหาวิทยาลัยปทุมธานี

โอลีฟ มหาวิทยาลัยรังสิต


ศศิญา แสงศศิธร (ฝ้าย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ

เสถียร ใจปลื้มบุญ (ยุ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุภัค จันทร์แจ่ม (พี) มหาวิทยาลัยรังสิต

ศศิญา ป๊อกหลง (หมิว) มหาวิทยาลัยรังสิต

อังคณา จิตตรีวาด (ตาล) มหาวิทยาลัยรังสิต


สุกัลลภัส เทวะเวชพงษ์ (ผึ้ง) มหาวิทยาลัยรังสิต

เกรียงไกร ศิลป์วิไลรัตน์ (เอ) มหาวิทยาลัยรังสิต

เอกราช ฉีจุ่น (แชมป์) มหาวิทยาลัยรังสิต

ขวัญชนก อินทรสุวรรณ (ออย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นัครินทร์ ลีศิริวัฒนา (หนุ่ม) มหาวิทยาลัยรังสิต